2024. június 27. és 28. valamint július 1. napján az OTP Faktoring Zrt. Zalaegerszegi ügyfélszolgálata költözés miatt zárva tart.  

A KHR-ről

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), korábbi közismert nevén „BAR lista” a hazai pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmények közösen fenntartott hitelinformációs adatbázisa. A KHR minden hitelszerződést, fizetési késedelmet, mulasztást, csalást, visszaélést nyilván tart. Célja a hiteligénylők hitelképesség megállapításának elősegítése és a túlzott mértékű eladósodás megakadályozása.

Milyen alapon adják át adataimat a KHR-nek lejárt tartozás esetén?

A 2011. évi CXXII. törvény (Khrtv.) szabályozza, hogy társaságunk mikor és milyen adatokat ad át a KHR-nek.

Ahhoz, hogy az OTP Faktoring ügyfele adatait átadja a KHR-nek, egyszerre két feltételnek kell teljesülnie:

 1. Az adós a kölcsönszerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, ez által a lejárt, és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért.
 2. A minimálbér összegét meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll.

A KHR részére továbbított mulasztásadat (’negatív listára kerülés’) valamennyi hitelező számára elérhető információ, melyet a kölcsönigénylés elbírálása során a bankok és más pénzintézetek kötelesek figyelembe venni. Ezért ha Ön szerepel a negatív listán, akkor kölcsönigénylése sajnos valószínűsíthetően elutasításra fog kerülni. Tartozása rendezésével növelheti hitelképességét, mert a mulasztás lezárttá válik, és a lezárás módjából látható lesz, hogy azt Ön teljesítette.

A 47/2020. számú kormányrendelet (a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről) hatálya nem terjed ki az OTP Faktoring Zrt. által vásárolt követelésekre, mert az azok alapjául szolgáló szerződések 2020.03.18. napját megelőzően lejártak vagy felmondásra kerültek. Ezért az OTP Faktoring Zrt. KHRtv-ben meghatározott kötelezettsége változatlanul fennáll, beleértve a KHRtv. 15. § (3) bekezdésében meghatározott mulasztásadatok adatátadását megelőző tájékoztató levél megküldését, valamint a feltételek bekövetkezése esetén a 11. § (1) bekezdése szerinti (feljebb leírt) mulasztásadat továbbítását.

Hogyan kaphat tájékoztatást arról, hogy mi szerepel Önről a KHR-ben?

Joga van arról tájékozódnia, hogy milyen adatait tartja nyilván a KHR és azokat mely referenciaadat-szolgáltató adta át.

A tájékoztatást kérheti:

 1. a KHR rendszert üzemeltető Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt.-től (BISZ Zrt.), a bisz.hu/sajat-hiteljelentes-igenylesÚj lapon nyíló tartalom. oldalon található, előre kitöltött, aláírt és tanúkkal ellátott formanyomtatvány postai úton, vagy személyesen a 1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27. címre történő leadásával.
  Amennyiben a saját hiteljelentés kérelem ügyintézése meghatalmazott útján kerül benyújtásra, a fentieken felül szükséges a meghatalmazás benyújtása is a BISZ Zrt. üzletszabályzatában foglalt formai követelmények alapján.
  A BISZ Zrt. a beérkezett kérelem alapján, 3 napon belül elkészíti a kérelmező számára a saját hiteljelentést. A BISZ Zrt. a kérelmező által a formanyomtatványon kiválasztott kézbesítési módnak megfelelően elektronikus úton e-mailben, tömörített, jelszavazott csatolmányként vagy a kérelmező postacímére kézbesítési bizonylattal ellátott irat formájában küldi meg a saját hiteljelentést.
 2. bármelyik magyarországi referenciaadat-szolgáltatótól. Kérését legkésőbb két munkanapon belül továbbítani kell a BISZ Zrt.-hez. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 3 napon belül a kért adatokat megküldi az érintett referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja Önhöz postai úton.
  Kérelmét az alábbi előre kitöltött, aláírt és tanúkkal ellátott formanyomtatvány postai úton vagy személyesen történő leadásával nyújthatja be.

  Saját hiteljelentés kérelem természetes személy részére
  Saját hiteljelentés kérelem egyéni vállalkozó részére
  Saját hiteljelentés kérelem vállalkozás részére

A tájékoztatás ingyenes.

Tárolhatósági nyilatkozat módosításának lehetősége

A KHR-ben még le nem zárt szerződésével kapcsolatban Önnek lehetősége van módosítani a szerződéseire vonatkozó Tárolhatósági nyilatkozatot.

Lezárt szerződés esetén Önnek a Tárolhatósági nyilatkozat módosítására kizárólag a KHR-t üzemeltető Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt.-nél van lehetősége a bisz.hu/dokumentumtarÚj lapon nyíló tartalom. honlapon elérhető nyomtatványt használva.

A hitelmulasztásokról szóló információk megőrzésének idejét és lekérdezhetőségét az ügyfelek nem tudják nyilatkozataikkal befolyásolni, azok a törvényi feltételek megléte esetén minden esetben elérhetők a bankok számára. A nyilatkozattételi lehetőség nem vonatkozik a hitelmulasztásokra, bankkártya­visszaélésekre és csalásokra, ezen információk az ügyfél nyilatkozatától függetlenül elérhetőek a bankok számára a hitelbírálat során.

A Tárolhatósági nyilatkozat módosítására irányuló kérelmét az alábbi előre kitöltött, aláírt és tanúkkal ellátott formanyomtatvány postai úton vagy személyesen történő leadásával nyújthatja be társágunkhoz:

Tárolhatósági nyilatkozat módosítási kérelem

Hány év múlva törlik adatait a KHR negatív listáról?

Különféle feltételek fennállása esetén 10, 5, illetve 1 év után vagy azonnal.

 • 10 év múlva, ha a mulasztás mindvégig fennáll
 • 5 év múlva, ha tartozását csak részben, kedvezmény nyújtása mellett fizeti meg
 • 1 év múlva, ha a tartozás teljes összegét megfizeti.

Hogyan kerülheti el, hogy adatai bekerüljenek a KHR negatív listára?

Ki kell fizetnie a tartozását.

A KHR-t a Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt. működteti, melynek honlapjánÚj lapon nyíló tartalom. számos további információt kaphat.

Adatainak átadását úgy tudja elkerülni, ha esedékessé vált tartozását időben rendezi.

Keresse munkatársunkat, aki további információkkal segít Önnek!