2024. június 27. és 28. valamint július 1. napján az OTP Faktoring Zrt. Zalaegerszegi ügyfélszolgálata költözés miatt zárva tart.  

Panaszkezelés

Amennyiben az OTP Faktoring Zrt. eljárásával kapcsolatos észrevételét, esetleges panaszát kívánja eljuttatni részünkre, úgy az alábbi lehetőségek közül választhat.

Központi ügyfélszolgálat

Levelezési cím:
OTP Faktoring Zrt.
1364 Budapest, Pf. 271
Telefon:
+36 1 267 6095, +36 1 267 6096, +36 1 485 6070, +36 1 327 0898
E-mail:
ugyfelszolgalat@otpfakt.hu
Személyesen:
ügyfélszolgálati irodáinkon

Amennyiben panasz bejelentését személyesen vagy írásban szeretné megtenni, úgy ajánljuk a honlapunkon található adatlap kitöltését

Az OTP Faktoring Zrt. által történő panaszkezelésről részletesen a Panaszkezelési szabályzatban olvashat. Tájékoztatjuk, hogy a magáncsőddel kapcsolatos panaszokra szintén ez a szabályzat irányadó.

Amennyiben panasz bejelentését személyesen vagy írásban szeretné megtenni, úgy ajánljuk a honlapunkon található adatlap kitöltését. Társaságunk lehetővé teszi, hogy írásbeli panaszának benyújtásához alkalmazhassa a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett panaszkezelési formanyomtatványt, melyet ide kattintva érhet elÚj lapon nyíló tartalom..

A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi panaszokkal kapcsolatos tájékoztatása itt érhető elÚj lapon nyíló tartalom..

Amennyiben meghatalmazott útján kíván eljárni, meghatalmazást szíveskedjen csatolni. Amennyiben nem a meghatalmazás mintát használja, akkor a meghatalmazásnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-ában foglalt, a teljes bizonyító erejű magánokiratra vonatkozó rendelkezéseknek, továbbá a meghatalmazásnak tartalmaznia kell legalább a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatait (cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám / név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, személyazonosító okmány száma), valamint a panasszal érintett ügy pontos azonosítását (pl. szerződésszám, bankszámlaszám, vagy ügyszám).

Társaságunk a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) a) pontja szerinti meghatalmazást („a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta”) nem fogad el.

Ha Ön nem ért egyet a bejelentésére kapott válasszal, vagy ha a panasz kivizsgálására jogszabályban előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelenül telt el és

Ön fogyasztó, akkor

fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat:
Levelezési cím:
Magyar Nemzeti Bank, H-1534 Budapest BKKP Pf.: 777.
Telefon:
06-80/203-776
E-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu
a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén az illetékes bírósághoz vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat:
Székhely:
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Ügyfélszolgálati cím:
1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
Levelezési cím:
Pénzügyi Békéltető Testület, H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
Telefon:
06-80/203-776
E-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu

Amennyiben Ön a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását, illetve a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárását kívánja kezdeményezni, úgy az arra alkalmas formanyomtatványt itt találja:

www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panaszÚj lapon nyíló tartalom.
www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvanyÚj lapon nyíló tartalom.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztónak minősülő ügyfél érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg az egymillió forintot.

Ön nem fogyasztó, akkor a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitája rendezése érdekében bírósághoz fordulhat.