Panaszkezelés

Amennyiben az OTP Faktoring Zrt. eljárásával kapcsolatos észrevételét, esetleges panaszát kívánja eljuttatni részünkre, úgy az alábbi lehetőségek közül választhat.

Központi ügyfélszolgálat

Levelezési cím:
OTP Faktoring Zrt.
1364 Budapest, Pf. 271
Telefon:
+36 1 267 6095, +36 1 267 6096, +36 1 485 6070, +36 1 327 0898
E-mail:
ugyfelszolgalat@otpfakt.hu
Személyesen:
ügyfélszolgálati irodáinkon

Amennyiben panasz bejelentését személyesen vagy írásban szeretné megtenni, úgy ajánljuk a honlapunkon található adatlap kitöltését

Az OTP Faktoring Zrt. által történő panaszkezelésről részletesen a Panaszkezelési szabályzatban olvashat. Tájékoztatjuk, hogy a magáncsőddel kapcsolatos panaszokra szintén ez a szabályzat irányadó.

Amennyiben panasz bejelentését személyesen vagy írásban szeretné megtenni, úgy ajánljuk a honlapunkon található adatlap kitöltését. Társaságunk lehetővé teszi, hogy írásbeli panaszának benyújtásához alkalmazhassa a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett panaszkezelési formanyomtatványt, melyet ide kattintva érhet elÚj lapon nyíló tartalom..

A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi panaszokkal kapcsolatos tájékoztatása itt érhető elÚj lapon nyíló tartalom..

Amennyiben meghatalmazott útján kíván eljárni, meghatalmazást szíveskedjen csatolni. Amennyiben nem a meghatalmazás mintát használja, akkor a meghatalmazásnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-ában foglalt, a teljes bizonyító erejű magánokiratra vonatkozó rendelkezéseknek, továbbá a meghatalmazásnak tartalmaznia kell legalább a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatait (cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám / név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, személyazonosító okmány száma), valamint a panasszal érintett ügy pontos azonosítását (pl. szerződésszám, bankszámlaszám, vagy ügyszám).

Társaságunk a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) a) pontja szerinti meghatalmazást („a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta”) nem fogad el.

Ha Ön nem ért egyet a bejelentésére kapott válasszal, vagy ha a panasz kivizsgálására jogszabályban előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelenül telt el és

Ön fogyasztó, akkor

fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat:
Levelezési cím:
Magyar Nemzeti Bank, H-1534 Budapest BKKP Pf.: 777.
Telefon:
06-80/203-776
E-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu
a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén az illetékes bírósághoz vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat:
Székhely:
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Ügyfélszolgálati cím:
1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
Levelezési cím:
Pénzügyi Békéltető Testület, H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
Telefon:
06-80/203-776
E-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu

Amennyiben Ön a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását, illetve a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárását kívánja kezdeményezni, úgy az arra alkalmas formanyomtatványt itt találja:

www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panaszÚj lapon nyíló tartalom.
www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvanyÚj lapon nyíló tartalom.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztónak minősülő ügyfél érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg az egymillió forintot.

Ön nem fogyasztó, akkor a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitája rendezése érdekében bírósághoz fordulhat.