2024. június 27. és 28. valamint július 1. napján az OTP Faktoring Zrt. Zalaegerszegi ügyfélszolgálata költözés miatt zárva tart.  

Fogalomtár

Pénzügyi és jogi kifejezések gyűjteménye, melyek pontos megértése és helyénvaló használata segíti az eligazodást az adósságrendezési, követeléskezelési folyamat során.

Adós

A követelés alapjául szolgáló hitel-, kölcsön-, vagy lízingszerződésben a pénzügyi szolgáltatás igénybevevője. Elsődlegesen adós köteles a szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségek teljesítésére, mulasztás esetén teljes vagyonával felel a hitelező igényének kielégítéséért.

Adóstárs

Adóssal egyező pozícióban szereplő szerződött fél. Felelőssége az esetek túlnyomó többségében adóssal egyetemleges, vagyis a hitelező a szerződés teljesítésének elmaradása esetén bármelyiküktől követelheti az elmaradás teljes összegét.

Elszámolási sorrend

Tartozás kiegyenlítése során alkalmazott elszámolási sorrendről itt tájékozódhat.

Faktoring (szinonímái: követelésvásárlás, engedményezés)

A faktoring/faktorálás kifejezés a követelések adásvételét jelenti. Ebben az esetben az eladó a mással szemben fennálló követelését (mely jellemzően pénzkövetelés) adja el a vevőnek. A faktorálással az eladó helyére a vevő lép, vagyis a továbbiakban ő jogosult az eredetileg eladót megillető követelésre. Az üzleti életben sok fajtája létezik, a leggyakoribb esetben az eladó a követelés behajthatóságára nem vállal garanciát, vagyis a vevő kockázata lesz az, hogy a követelés adósa kötelezettségeit teljesíti-e vagy sem.

Fedezet

A fedezet biztosítékot jelent a kölcsönt folyósító pénzintézetnek arra, hogy a kölcsönszerződés nemteljesítése esetén lesz olyan, ’kézzel fogható’ vagyontárgy, melyből követelése egészben vagy nagyobb részben teljesül. A fedezet lehet ingatlan, gépkocsi, adós rendszeres jövedelme.

Felmondás

Amennyiben adós a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a hitelező a szerződésben foglalt feltételek fennállása esetén jogosult a szerződést felmondani. A felmondás pénzügyi következménye, hogy a tartozás egy összegben lejárttá és esedékessé válik, és a teljes tartozás összege után a késedelem idejére számítódik a késedelmi kamat.

Fizetési meghagyás folyamata

Ha a követelés alapjául szolgáló szerződést nem foglalták közokiratba, és azt a pénzintézet érvényesíteni kívánja, úgy megindítja a fizetési meghagyás kibocsátása iránti eljárást. Az eljáró közjegyző adósok felé fizetési meghagyást bocsát ki, mely a tartozás rendezésére vonatkozó fizetési felhívás. Amennyiben a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, úgy a jogosult megindíthatja a végrehajtási eljárást.

A Fizetési meghagyás folyamata
Jogerős bírósági ítélet

Az a bírósági ítélet jogerős, amellyel szemben már nem lehet fellebbezni. A döntés végleges és végrehajtható. Ha az ítéletben foglalt határidőn belül a teljesítés nem történik meg, úgy jogosult kérheti a bíróságtól az ítélet tartalmának megfelelő végrehajtási lap kiállítását, melynek alapján megindulhat a végrehajtási eljárás.

Késedelmi kamat

A legtöbb pénzbeli szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésben kitételként szerepel, hogy a jogosult késedelem esetén, a késedelem időtartamára a késedelemmel érintett tartozás (nem teljesített törlesztőrészlet) vonatkozásában késedelmi kamatot számíthat fel.

Készfizető kezes

A készfizető kezesség az adós által megkötött szerződéshez kapcsolódó biztosíték. A készfizető kezes arra vállal kötelezettséget, hogy adós/adóstárs nemteljesítése esetén a szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettséget teljesíti, azért teljes vagyonával helytáll. Általában adóssal/adóstárssal egy sorban felel, vagyis nemteljesítés esetén a hitelező adóstól/adóstárstól és a készfizető kezestől egyaránt követelheti a tartozás összegét. A készfizető kezes teljesítése esetén megtérítési igénye keletkezik adóssal/adóstárssal szemben.

Követeléskezelő

A követeléskezelő nem azonos a végrehajtóval. A követeléskezelő lehet a követelés jogosultja vagy egy megbízásból eljáró társaság, akinek a célja a tartozás behajtása. , Tevékenységét a jogszabályoknak, valamint a Magyar Nemzeti Bank tevékenységre vonatkozó Ajánlásainak figyelembe vételével köteles végezni.

Teljes tartozás összeg

Pénzbeli szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés jogosult általi felmondása esetén a szerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettség egy összegben lejárttá és esedékessé válik, vagyis meg kell fizetni a hátralévő tőkeösszeget, az addig felszámított ügyleti kamat összegét, a szerződés alapján felszámított költségeket, valamint a felmondás napjáig számított késedelmi kamatot. A felmondást követően – mivel a teljes követelés egy összegben esedékessé válik – a tőke-, ügyleti kamat-, és felszámított költség összegére nézve megkezdődik a késedelmi kamat felszámítása. A késedelmi kamat felszámítása okán a teljes tartozás összege minden nappal növekszik. Ha a tartozás rendezése elhúzódik, annak rendezése tárgyában a jogosulttal megállapodás nem kerül megkötésre, úgy a késedelmi kamat mértéke a teljes tartozás jelentős részét teheti ki.

Végrehajtás / végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás a követelések érvényesítésének legvégső módszere. Időigényessége, költségvonzata, és a vele járó kellemetlen szituációk (pl. munkabér letiltás, gépkocsi foglalás, végrehajtó személyes megjelenése) sem adósnak, sem jogosultnak nem érdeke. A végrehajtási eljárás során a végrehajtó – aki nem azonos a követeléskezelővel - szigorú törvényi keretek között jár el annak érdekében, hogy az adós tartozását behajtsa. A végrehajtó a behajtás érdekében a jövedelmet letilthatja, vagyontárgyait lefoglalhatja és értékesítheti, ingatlanát árverés útján értékesítheti.

Végrehajtható vagyon

A végrehajtás menetét és a végrehajtás alól mentes vagyontárgyak körét törvény szabályozza. Általánosságban azonban elmondható, hogy a szerződésben adósként vagy készfizető kezesként szereplők esetében a teljes vagyon végrehajtható, beleértve a munkabért, öregségi nyugdíjat, fizetési számla egyenleget, gépkocsit, értékesebb ingó vagyontárgyakat, ingatlant. A szerződésben zálogkötelezettként szereplők a zálogszerződés alapjául szolgáló pénzkövetelés teljesítése érdekében tűrésre kötelezettek: végrehajtási eljárás esetén tűrni kötelesek, hogy az eljáró önálló bírósági végrehajtó ingatlanukat árverésen értékesítse, és a befolyt összeget a tartozás rendezésére fordítsa.

Végrehajtási záradék

A közokiratba foglalt szerződésekhez a jogszabály azt a vélelmet köti, hogy az azokban foglalt adatok, tények, körülmények ellenkező bizonyításáig fennállnak. Éppen ezért közokiratba foglalt szerződés alapján fennálló követelés érvényesítéséhez nem szükséges a jogosultnak peres eljárásban érvényesíteni az igényét a közokiratban foglaltak azonnal végrehajthatóak. Jogosult végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelemmel fordulhat a közokiratot készítő közjegyzőhöz, és jogerős végrehajtási záradék esetén megindulhat a végrehajtási eljárás.

Végrehajtó

Az önálló bírósági végrehajtó járásbíróság mellett szolgálatot teljesítő hivatalos személy, aki jogosult állami kényszer útján is elérni, hogy a pénzfizetésre, illetőleg egyéb magatartásra kötelezett teljesítse kötelezettségét. Főszabály szerint a kötelezett lakóhelye, székhelye, illetve kötelezett vagyontárgyának fekvése szerint illetékes végrehajtó jár el. A végrehajtó a végrehajtható okirat beérkezését követően haladéktalanul megkezdi intézkedéseit.

Zálogkötelezett

A zálogjog alapítása az adós által megkötött szerződéshez kapcsolódó biztosíték, melyben a zálogkötelezett vállalja, hogy adós/adóstárs nemteljesítése esetén a hitelező a zálogjoggal terhelt ingóságból vagy ingatlanból követelését kielégítse, jellemzően végrehajtási eljárás során, árveréssel. A követelés teljesítése esetén zálogkötelezettnek megtérítési igénye keletkezik adóssal/adóstárssal szemben.


Az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja által definiált néhány fogalom és problémakör

Állami és piaci fizetéskönnyítő programok

A többféle megoldási lehetőség közül mindig egyénileg kell mérlegelni, hogy az adott fizetési nehézségre mi jelentheti a legmegfelelőbb megoldást. A megfontolt döntés előtt érdemes megismerni és egymással is összevetni a szóba jöhető állami és követeléskezelői lehetőségeket. Az OTP Faktoring tapasztalt kollégái ebben ügyfeleink segítségére lesznek.

Állam által nyújtott megoldási lehetőségek

Az állam -- meghatározott feltételek teljesülése esetén -- segítséget nyújt a bajba jutott adósoknak a csődvédelem eljárás elindításán keresztül.

Magáncsőd folyamata
Panasz a szolgáltatónak - folyamat

Panasz definíciója: az ügyfél által írásban vagy szóban előterjesztett kifogás, melyben a társaság – szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a szerződés társaság részéről történő teljesítésével, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő – tevékenységét, vagy mulasztását kifogásolja. Panasz az ügyfél által írásban vagy szóban előterjesztett kifogás, melyben a tartozással kapcsolatban közvetve vagy közvetlenül őt érintő ügyintézés menetét, a pénzügyi intézmény, illetve az ügyintéző – valós, vagy általa vélelmezett jogsértő – magatartását kifogásolja; tartozását jogalapjában és/vagy összegszerűségében vitatja.
Panasznak minősül továbbá, amennyiben az ügyfél követeléskezelő társaság elérhetőségét vagy a jogelőd társaság magatartását kifogásolja, illetve amennyiben az ügyintézéssel összefüggésben bűncselekmény elkövetésére hivatkozik.

Panasz a szolgáltatónak folyamat